Pravoslávna viera


Pravoslávne vyznanie viery

Verím v jedného Boha, Otca Vševládcu, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného.
v jedného Hospodina Isusa Christa, Božieho Syna, jednorodeného, z Otca zrodeného pred všetkými vekmi.
Svetlo zo Svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného, tej istej podstaty s Otcom, skrze ktorého všetko bolo stvorené.
Ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a vtelil sa zo Svätého Ducha a Panny Márie a stal sa človekom.
Za Pontského Piláta bol za nás ukrižovaný, trpel a bol pochovaný.
A v tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písiem.
A vystúpil na nebesá a sedí po pravici Otca.
A znova príde so slávou súdiť živých a mŕtvych, a Jeho Kráľovstvu nebude konca.
I v  Ducha Svätého, Hospodina, životvorného, ktorý vychádza z Otca, a ktorý s Otcom a Synom je spolu uctievaný a oslavovaný, ktorý hovoril skrze prorokov.
V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
Očakávam vzkriesenie  mŕtvych a  život budúceho veku.
Amen.
 

Cirkevno-slovanský prepis

Вёрую во є3ди1наго бг7а nц7A, вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ, и3 неви6димымъ.
И# во є3ди1наго гDа їи7са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ вBкъ:
свёта t свёта, бг7а и4стинна t бг7а и4стинна, рождeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша.
Нaсъ рaди человёкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t дх7а ст7а и3 мр7jи дв7ы, и3 вочlвёчшасz.
Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeна.
И# воскрeсшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ.
И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A.
И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA.
И# въ дх7а ст7aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прор0ки.
Во є3ди1ну свzтyю, соб0рную и3 ґпcльскую цр7ковь.
И#сповёдую є3ди1но крещeніе, во њставлeніе грэхHвъ.
Чaю воскресeніz мeртвыхъ:
И# жи1зни бyдущагw вёка,
ґми1нь.

Niceo-carihradské vyznanie viery
Niceo-carihradské vyznanie viery

Základy pravoslávnej viery sú:

1. Svätá Tradícia – je každodenný život Božieho ľudu. Predstavuje súhrn skúseností v Cirkvi, tak ako bol odovzdaný a dostal sa až k nám od Isusa Christa a Jeho apoštolov. Svätá Tradícia je vlastný život Cirkvi inšpirovaný a vedený Svätým Duchom, je súhrnom všetkého potrebného pre život a spásu Božieho ľudu.

2. Sväté Písmo – je najdôležitejšie dielo Svätej Tradície. Veríme, že Sväté Písmo je slovo Božie, bolo napísané ľuďmi vedenými a inšpirovanými Svätým Duchom, je zjavením samotného Boha. Sväté Písmo – Bibliu tvoria:

Starý Zákon – popisuje Božie zjavenie do príchodu Isusa Christa

Nový Zákon – završuje Božie zjavenie hlásaním Evanjelia Isusa Christa, Spasiteľa sveta

3. Spisy svätých otcov – medzi spisy považované za pramene našej viery patria predovšetkým diela svätých otcov, ktoré vysvetľujú základné učenie Cirkvi a bránia pravú vieru.

4. Modlitba a liturgická bohoslužba – sme pozvaní k uskutočňovaniu osobného modlitebného pravidla, ktoré je nerozlučne spojené s verejnými bohoslužbami Cirkvi. Najdôležitejšou z nich je Svätá liturgia. Predstavuje spoločné dielo Božieho ľudu a stretnutie so samotným Bohom.

5. Životy svätých – sú svedectvom o Božej pravde. Slúžia nám ako vzory, podľa ktorých môžeme žiť skutočný kresťanský život.

6. Vyznanie viery – vyznanie pravoslávnej viery je obsiahnuté v tzv. niceo – carihradskom vyznaní viery alebo symbole viery, ktorý zostavili svätí otcovia na 1. a 2. všeobecnom sneme v Nicei v roku 325 a v Carihrade v roku 381. Spievame alebo čítame toto vyznanie pri každej Sv. liturgii.

Zdroj obrázku: http://images.oca.org/