Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov

  1. Úvod

Cieľom tohto dokumentu je preukázať, že prijímanie, spracovávanie, prechovávanie a všetky ostatné operácie s osobnými údajmi prebiehajú v rámci Pravoslávnej cirkevnej obce v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „cirkevná obec“) v súlade s najnovšími pravidlami, nariadeniami a právnymi normami Európskej únie a Slovenskej Republiky.

Pod zmienenými právnymi normami chápeme predovšetkým Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „právne normy“).

Týmto taktiež deklarujeme, že cirkevná obec spravuje výlučne osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov tých dotknutých osôb, ktoré v rámci pravidiel týchto právnych noriem deklarovali svoj súhlas so spracovaním osobných údajov cirkevnou obcou. Cirkevná obec zároveň spravuje osobné údaje výhradne na základe zákonných dôvodov a pre účely vymedzené týmto dokumentom.

Táto deklarácia je výsledkom analýzy a posudzovania aktuálnej správy a toku osobných údajov cirkevnej obce za účelom dôkladného sledovania vyššie zmienených právnych noriem a predpisov.

  1. Pojmy použité v dokumente

Pod pojmom Cirkev sa pre účely tohto dokumentu rozumie Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická  osoba je  osoba, ktorú  možno identifikovať  priamo  alebo  nepriamo, najmä  odkazom na  identifikátor,  ako  je  meno, identifikačné číslo,  lokalizačné údaje, online identifikátor,  alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobitné kategórie osobných údajov zahrňujú údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Spracúvanie resp. správa osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Šifrovanie údajov je druh kryptografie, ktorá zabezpečuje elektronické údaje a tým umožňuje chrániť súkromie vlastníka.

Online identifikátor je identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

V danom prípade sa jedná o: Posvätnú synodu, Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku so sídlom Bayerova 8, 080 01 Prešov, Prešovskú pravoslávnu eparchiu so sídlom Budovateľská 1, 080 01 Prešov, Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 v Spojených štátoch amerických.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

V danom prípade sa jedná o Pravoslávnu cirkevnú obec v Spišskej Novej Vsi so sídlom Zimná 74, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá je v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností právnickou osobou.

IČO cirkevnej obce:

Štatutár cirkevnej obce:
prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Zimná 74
052 01 Spišská Nová Ves

Kontaktné údaje:
E-mail: stefan.pruzinsky@unipo.sk
Tel. č.: 0918/239908

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

Dotknutá osoba je každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvane a spravované.

V danom prípade sa jedná o duchovenstvo resp. klerikov, osoby pripravujúce sa na duchovenskú službu, dobrovoľníkov, členov cirkvi, osoby, ktoré prichádzajú do pravidelného alebo príležitostného styku s cirkvou, osoby zmluvne zaviazané prevádzkovateľovi resp. prípadní zamestnanci prevádzkovateľavšetky ďalšie osoby, ktoré vyjadrili svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s uvedenými podmienkami.

  1. Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje vrátane osobitných kategórii osobných údajov dotknutých osôb môžu byť spracúvané a vyhotovované za účelom:

Správy interných záležitostí cirkevnej obce tzn. evidencia v matričných knihách a archívoch cirkevnej obce (tituly, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, vierovyznanie, rodné priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo);

Správy interných záležitostí a výkonu práv a záujmov dotknutých osôb (samozrejme na základe cirkevného práva) tzn. výkonu sviatostí, vydávania potvrdení o prijatí cirkevných sviatostí, o účasti na cirkevných bohoslužbách a sviatkoch či na hodinách náboženskej výchovy (tituly, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, vierovyznanie, e-mailová adresa, telefónne číslo);

Vyhlasovania svadobných ohlášok (tituly, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, vierovyznanie, vek) a mien veriacich počas príslušných modlitieb na požiadanie (mená, priezviská);

Uverejňovania a živého vysielania obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových materiálov  tzn. videí, fotografií, zvukových nahrávok atď. (kolektívnych aj individuálnych; taktiež aj titulov, mien, priezvisk, veku, výsledkov a úspechov) dotknutých osôb na webovej stránke, v kronike, na interaktívnej obrazovke, v periodikách cirkevnej obce, a na propagačných materiáloch a profiloch cirkevnej obce na sociálnych sieťach (odkazy uvedené v podstránke Kontakt);

Ukladania týchto údajov na vašich zariadeniach (do súborov „cookies“; viac v dokumente Pravidlá používania cookies) a ich následného používania za účelom zrýchleného prehliadania webových stránok cirkevnej obce a zlepšenia Vášho užívateľského zážitku. Ide o online identifikátory, polohu, jazyk a typ prehliadača, pohlavie, typ zariadenia, ktoré používate a hosťovské meno. Súbory „cookies“ sú ukladané aj tretími stranami (menovite uvedené v časti 2. Pojmy použité v dokumente);

Poskytovania týchto údajov tretím stranám (menovite uvedené v časti 2. Pojmy použité v dokumente), prevažne za účelom vnútro cirkevných záležitostí napr. Stanovisko duchovníka k uzavretiu sobáša, Svedectvo duchovníka o kánonickej spôsobilosti a pod. Účelom týchto dokumentov je komunikácia medzi kňazom cirkevnej obce a cirkevnou hierarchiou a orgánmi v záujme a na požiadanie dotknutej osoby. Taktiež sa jedná o poskytovanie údajov službám na analýzu používateľnosti a návštevnosti webových stránok cirkevnej obce (online identifikátory, poloha, jazyk a typ prehliadača, pohlavie, typ zariadenia, ktoré používate, hosťovské meno, „cookies“) resp. službám uľahčujúcim šifrovanú a bezpečnú archiváciu a analýzu osobných údajov dotknutých osôb;

Zostavovania a uverejňovania (na dverách chrámu) zoznamu veriacich upratujúcich chrám (meno, priezvisko);

Archivácie; vedeckej, historickej, štatistickej, umeleckej a spravodajskej činnosti.

  1. Spoločné ustanovenia k bodu 3.

Osoby, ktoré sa zúčastnia akýchkoľvek verejných akcií organizovaných cirkevnou obcou, alebo orgánom jej podriadeným súhlasia so spracovaním a uverejnením osobných údajov formou obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových materiálov za účelom informovania verejnosti o náboženských, spoločenských a iných aktivitách vykonávaných členmi cirkevnej obce.

Všetky osobné údaje vrátane osobitných kategórii osobných údajov dotknutých osôb sú zároveň spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 Nariadenia/§ 13 ods.  1  zákona  č. 18/2018  Z.  z. a iných právnych noriem upravujúcich a doplňujúcich tieto ustanovenia.

Tieto údaje sú zároveň spracovávané pre konečný prospech a úžitok dotknutých osôb a ostatných členov cirkvi a spoločnosti. 🙂

  1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje vrátane osobitných kategórii osobných údajov dotknutých osôb sú spracúvane primárne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade niektorých tretích strán sú tieto údaje prenášané do Spojených štátov amerických. V danej situácii sú však prenosy zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield (ďalšie informácie na privacyshield.gov).

  1. Doba spracúvania a správy osobných údajov

Osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov budú spracúvané, prechovávané a spravované maximálne po dobu existencie prevádzkovateľa.

  1. Zodpovedná osoba

prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Zimná 74
052 01 Spišská Nová Ves

Kontaktné údaje:
E-mail: stefan.pruzinsky@unipo.sk
Tel. č.: 0918/239908

  1. Práva dotknutých osôb

Všetky dotknuté osoby majú právo písomným, ústnym či iným spôsobom požiadať o úpravu, opravu, výmaz, spresnenie, obmedzenie rozsahu a prístup k spracúvaným osobným údajov resp. osobitným kategóriám osobných údajov. Toto je možné vykonať kontaktovaním zodpovednej osoby, ktorej kontaktné údaje sú prístupné v bode 7. Na základe vyššie uvedených právnych úprav bude ich žiadosti v najkratšom možnom čase vyhovené.

Dotknutá osoba má právo na presnosť spracúvaných osobných údajov resp. osobitných kategórií osobných údajov a právo namietať ich spracúvanie.

Dotknutým osobám je zaručené právo podať návrh na začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov.